Custard Pie Live @ Lake Shore Bar

Lake Shore Bar, 2420 Lake Shore Blvd, Jacksonville, FL

Custard Pie and the Jax Family Freak Show!